Tento článek je pilotním dílem našeho seriálu o CNC programování. Jak a kde se CNC programátorem můžete stát, jste se dozvěděli z našeho nedávného článku. Ať už jste začátečníkem na kurzech CNC programování (například na kurzech programování CNC FANUC), nebo se na kurz CNC programátora teprve chystáte, seznámení se základními pojmy a principy vám jistě urychlí trpké začátky.

Znáte základní pojmy při programování CNC strojů? Seznamte se s nimi v našem článku!
Zdroj: Fanuc.cz, koláž Martina Ambrože

Upínání nástrojů na CNC stroje

Pokud jste četli náš starší článek, tak jistě víte, o co jde. Pro jistotu si ale základní princip připomeneme.

Na obrábění výrobku vám nestačí pouze CNC stroj. Obrábění produktů probíhá pomocí speciálních nástrojů, které je potřeba pravidelně měřit a seřizovat, aby byl výsledek perfektní. Tento proces však probíhá mimo samotný stroj. Připravený nástroj je pak nutné na CNC stroje aplikovat – upnout – na soustruh stroje podle striktně stanoveného postupu. Je potřeba zvolit vhodné upínací zařízení a dbát pevné usazení nástroje.

Vztažné body CNC strojů

Pro samotné fungování CNC strojů jsou pak důležité tzv. souřadnicové systémy, s kterými programátor CNC strojů pracuje. Ty obsahují několik důležitých vztažných bodů, které v souřadnicovém systému slouží k různým využitím. O jejich druzích jsme pojednali zde.

Základy CNC programování

Po připomenutí základních principů fungování CNC strojů se můžeme vrhnout na samotné CNC programování. Úvod do problematiky programování se samozřejmě neobejde bez vysvětlení základních pojmů.

Nezbytnými termíny CNC programování se zabýval již článek o programování. V tomto článku si náš přehled rozšíříme. Jaké pojmy musíte znát?

1. CNC program

CNC program je technologický program, který popisuje to, jak by měl vypadat vytvořený produkt. Je tvořen příkazy, podle kterých probíhá obrábění výrobku dle příslušných požadavků. CNC programy začínají Hlavičkou a lze do nich vepsat textovou poznámku, například název programu.

2. Editor CNC programu

Editor CNC programu je textový editor, v kterém se CNC program píše. CNC editory mohou být jakékoliv textové editory, které máte ve svém počítači. Hotový CNC program se poté přenese do řídícího systému CNC.

3. Blok

NC program je zapsán pomocí jednotlivých bloků, které mají své číselné označení. K vymazání nežádoucí bloku slouží prázdný blok.

4. Časová prodleva

Časovou prodlevou se v CNC programování rozumí přerušení běhu programu. Tato doba (T) se udává v sekundách.

5. Skok do programu

Skok v CNC programování označuje přerušení práce podle spuštěného programu a zahájení práce podle jiného.

6. Funkce CNC stroje

Příkazy, které tvoří NC program, jsou zase tvořeny jednotlivými funkcemi. Funkce můžeme dále dělit podle toho, k čemu slouží.

7. Přípravné funkce G

Přípravné funkce, jež mají adresu G, slouží k vydávání povelů stroji ke stanoveným úkolům. Zpravidla jde o jednoduché příkazy, například k vrtání či jednoduchým pohybům stroje.

8. Pomocné funkce M

CNC funkce M jsou pomocnými funkcemi, které se starají o ovládání dílčích mechanismů CNC stroje, například o cyklus výměny nástroje či ovládání čerpadla chladící kapaliny.

9. Nulový bod

Nulový bod je vztažný bod, který je výchozím bodem všech souřadnic. Ten je dán výrobcem a nemůže jej měnit ani programátor.

10. Absolutní a přírůstkové programování

Absolutní programování znamená, že dáváme stroji příkaz k pohybu od nulového bodu do určitého bodu. Přírůstkovým programováním dáváme příkaz rovnou z místa, kde se stroj nachází, do místa, kam chceme stroj dostat.

11. Referenční bod

Referenční bod (R bod) je stejně jako nulový bod jedním ze vztažných bodů a je rovněž nastaven výrobcem. Slouží k zajištění přesného nastavení odměřovacího systému CNC stroje a odstraňuje případné chyby.

12. Najetí na referenční bod

V souvislosti s tímto bodem je potřeba provést aktivaci R bodu (sjednocení výpočetní a mechanické části stroje) a proces zvaný najetí na R bod – sladění odměřovacího zařízení s řídicím systémem.

13. CNC interpolace

V CNC programování používáme termín interpolace k popisu dráhy řezného nástroje. Interpolací je v CNC programování několik druhů.

14. CNC kruhová interpolace

Kruhová interpolace, jak název napovídá, označuje pohyb po kružnici či do oblouku. Ten může být jak po směru hodinových ručiček, tak i proti jeho směru.

15. CNC lineární interpolace

Lineární interpolací je analogicky označení pro lineární pohyb řezného nástroje. Ten může probíhat rychloposuvem nebo pracovním posuvem.

16. CNC spirálová interpolace

Spirálová interpolace kombinuje kruhovou a lineární interpolaci a označuje pohyb po spirále, který se používá například k řezání závitů či výrobě mazacích drážek.

17. Programový cyklus

Tzv. cykly se v CNC programování používají pro jeho usnadnění – výrazně totiž dokáží zkrátit programy. Jedná se o pevně nastavené úseky pohybů, které by jinak bylo nutné programovat pomocí základních funkcí.

18. Cyklus podélného hrubování

Tento cyklus slouží k hrubování součástí na dané rozměry po jednotlivých třískách určité hloubky a posuvem.

19. Cyklus soustružení zápichů

Cyklus zapichování se používá tam, kde je potřeba udělat širší zápich než je šířka zapichovacího nože.

20. Cyklus vrtání s prodlevou

Tento programování cyklus je určen k vrtání otvorů s posuvem vrtáku.

21. Cyklus příčného soustružení

Tento cyklus slouží k hrubování součástí na dané rozměry po jednotlivých třískách určité šířky a posuvem.